Fair practice code

Galerie Année onderschrijft de Gallery Fair Practice Code:

 

1. De galerie legt de relatie tussen galerie en kunstenaar schriftelijk vast, inclusief afspraken over de duur van de overeenkomst, prijzen en eventuele kortingen.
Ook leggen we in dit document zaken vast als monitoring en evaluatie van afspraken, verrekening van kortingen en gemaakte kosten en de relatie met andere galeries.

2. De kunstenaar blijft eigenaar van diens werk tot het moment van volledige betaling aan de galerie.
Dit geldt ook in geval van faillissement en/of beslaglegging van de galerie.

3. De galerie zal de kunstenaar binnen 60 dagen na verkoop van diens werk het volledige kunstenaarsdeel van de met de klant overeengekomen verkoopprijs uitbetalen, voorzien van de naam en adresgegevens van de koper, en een kopie van de factuur.

4. Onverkochte kunstwerken in het beheer van de galerie dienen te allen tijde en binnen een maand aan de kunstenaar te worden geretourneerd indien deze daarom vraagt.

5. De verhouding van galeries onderling mag er een zijn van competitie en concurrentie, maar dient in alle opzichten loyaal aan de belangen van de betrokken kunstenaar te zijn, in het geval dat verschillende galeries eenzelfde kunstenaar vertegenwoordigen. In het geval dat een galerie exclusief met een kunstenaar werkt, derhalve als ‘moedergalerie’ voor deze kunstenaar fungeert, en een andere galerie wil met deze kunstenaar een tentoonstelling organiseren, dan dienen de betrokken partijen schriftelijke afspraken te maken over de condities waaronder een tentoonstelling kan plaatsvinden.

6. Wij galeriehouders doen er alles aan om onze deskundigheid en vakbekwaamheid te onderhouden.

7. De galerie staat in voor de echtheid van het werk dat zij verkoopt. In het geval dat vast komt te staan dat een werk naar het oordeel van een erkende onafhankelijke partij onecht is, zal de galeriehouder het werk terugnemen en het bedrag dat de klant hiervoor betaald heeft restitueren.

8. In ons handelen volgen wij de Fair Practice Code.